Tương truyền, Vua Hùng cùng công chúa cưỡi ngựa hồng vân du, đến Trang Khả Lãm (tên gọi cổ của Hùng Lô) thấy vùng đất này có huyệt thiên tạo hướng giáp canh ...