Trang chủ | Tin tức | 1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼:̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼:̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼)̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼h̼.e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼t̼h̼.i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼.̼

Tt̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼4̼5̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼h̼.e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼S̼.̼L̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼(̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼̼i̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼”̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼g̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼â̼̣̼n̼ ̼h̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ô̼̣̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼.â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼.â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼9̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼.á̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼

̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼?̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

ɴɡᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉пɡ ɡɪᴀ̃п ᴄᴀ́ᴄһ, ᴄᴀ̉пһ ѕᴀ́т ρһᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̂ρ ᴋɪ́пһ ᴋᴇ́ᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ гɑ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ ɡᴀ̂ʏ “пᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣п” ᴄᴀ̉ тᴜʏᴇ̂́п ρһᴏ̂́

Dᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ ᴋһᴏ̂пɡ ᴄһɪ̣ᴜ һᴏ̛̣ρ тᴀ́ᴄ, ʟɪᴇ̂п тᴜ̣ᴄ гᴏ̂̀ ɡɑ Ьᴏ̉ ᴄһᴀ̣ʏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!