Trang chủ | Xã hội | Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ sᴜ́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴜ́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ sᴜ́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼C̼ử̼u̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼.̼K̼.̼T̼r̼ ̼–̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼9̼L̼1̼-̼ ̼5̼2̼5̼.̼2̼8̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼6̼3̼A̼-̼0̼8̼5̼.̼7̼1̼ ̼é̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼.̼.̼
̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼v̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼6̼3̼A̼-̼0̼8̼5̼.̼7̼1̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼


̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼b̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼
̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼;̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼
̼
̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼
̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Ngày 8-3 của những nữ cửu vạn chợ Long Biên

Nửa đêm, nhiều người đã yên giấc thì các nữ cửu vạn tại chợ Long …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *