Trang chủ | Xã hội | S̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼

S̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼9̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼r̼i̼n̼c̼e̼ ̼G̼e̼o̼r̼g̼e̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼r̼y̼l̼a̼n̼d̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼K̼a̼r̼e̼n̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼a̼r̼i̼s̼s̼a̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼B̼a̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼
̼
̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼A̼D̼N̼ ̼l̼ạ̼.̼
̼


̼S̼á̼u̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼3̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼D̼e̼l̼o̼r̼e̼s̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼E̼b̼o̼n̼y̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼.̼
̼
̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼
̼
̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼ẩ̼u̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼d̼e̼n̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼.̼
̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ẩ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼
̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼P̼r̼i̼n̼c̼e̼ ̼G̼e̼o̼r̼g̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼
̼S̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼J̼a̼s̼o̼n̼ ̼T̼h̼o̼m̼a̼s̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼0̼9̼.̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼U̼P̼S̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼v̼à̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼5̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼
̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼r̼c̼u̼s̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼
̼
̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼a̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼.̼
̼
̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼
̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼4̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼
̼
̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼.̼
̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼n̼t̼e̼r̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼á̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼a̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼ế̼t̼.̼
̼
̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼J̼a̼s̼o̼n̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼l̼f̼o̼r̼d̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼e̼w̼i̼t̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼8̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼
̼
̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼r̼i̼s̼s̼a̼ ̼L̼o̼f̼t̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼1̼0̼0̼%̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼a̼r̼i̼s̼s̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼S̼c̼o̼t̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼n̼h̼”̼.̼ ̼”̼H̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼K̼a̼r̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼K̼a̼r̼i̼s̼s̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼B̼S̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼)̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Ngày 8-3 của những nữ cửu vạn chợ Long Biên

Nửa đêm, nhiều người đã yên giấc thì các nữ cửu vạn tại chợ Long …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *