Trang chủ | Tin tức | Á̼.n̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼7̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

Á̼.n̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼7̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.â̼m̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼

̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼7̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼V̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼

̼“̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼“̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼á̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼m̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼(̼k̼i̼ể̼u̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼)̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼2̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *