Trang chủ | Pháp luật | B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼

̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼M̼’̼Đ̼r̼ó̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼,̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼á̼o̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼9̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼D̼à̼o̼ ̼K̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼ệ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼o̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼m̼ô̼i̼,̼ ̼m̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼”̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼T̼o̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼T̼o̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼:̼ ̼”̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼í̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

̼”̼Đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼T̼o̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼D̼à̼o̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼à̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼,̼ ̼T̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼N̼T̼N̼N̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ỡ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼o̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼”̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼u̼ế̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼M̼’̼g̼a̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼M̼’̼Đ̼r̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

̼B̼ị̼ ̼’̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼’̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ẩ̼u̼,̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼’̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼”̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼’̼d̼ê̼’̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼v̼ồ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼’̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼H̼ắ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼“̼h̼ụ̼t̼ ̼ă̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼”̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼“̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼M̼.̼ ̼(̼K̼i̼m̼ ̼B̼ô̼i̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼M̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼…̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…̼ ̼n̼g̼á̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼n̼ộ̼p̼”̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼.̼

̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼’̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼’̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼D̼l̼e̼i̼ ̼Y̼a̼,̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ă̼k̼ ̼L̼ă̼k̼)̼.̼

̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼D̼ ̼(̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼l̼ớ̼̼p̼ ̼1̼2̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼3̼.̼ ̼T̼ố̼̼i̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ừ̼̼a̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼̼n̼g̼ ̼ở̼̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼̼ ̼E̼a̼ ̼T̼o̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼)̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼h̼i̼ế̼̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼u̼̣̼p̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼D̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼’̼n̼h̼a̼̣̼y̼ ̼c̼ả̼̼m̼’̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ể̼̼.̼.̼.̼ ̼’̼c̼h̼ú̼̼c̼ ̼m̼ừ̼̼n̼g̼’̼.̼ ̼B̼ứ̼̼c̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *