Trang chủ | Tin tức | B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼

B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼8̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼:̼

 

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼2̼4̼5̼/̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼7̼7̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼6̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼.̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼.̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼T̼.̼N̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼.̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼.̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼-̼8̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼9̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼.̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼:̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼…̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼X̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼”̼n̼h̼ả̼y̼”̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼”̼n̼h̼ả̼y̼”̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼.̼M̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼B̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼1̼7̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼”̼n̼h̼ả̼y̼”̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼H̼6̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼a̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼1̼2̼8̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼.̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!