Trang chủ | Pháp luật | C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼8̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼8̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼e̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ỡ̼ ̼1̼0̼x̼7̼c̼m̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼d̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼y̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ị̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ị̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼8̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼B̼í̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼P̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼“̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ó̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼u̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ê̼u̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼k̼ể̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼U̼ô̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼L̼i̼n̼k̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼n̼g̼u̼o̼i̼d̼u̼a̼t̼i̼n̼.̼v̼n̼/̼d̼s̼p̼l̼/̼l̼o̼i̼-̼t̼a̼m̼-̼s̼u̼-̼c̼u̼a̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼v̼o̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼l̼a̼n̼h̼-̼l̼u̼n̼g̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼d̼a̼o̼-̼c̼a̼t̼-̼v̼u̼n̼g̼-̼k̼i̼n̼-̼a̼5̼2̼7̼0̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *