Trang chủ | Tin tức | C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼C̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼C̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼r̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼e̼n̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼B̼.̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼h̼ạ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ẵ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼u̼ố̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼C̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼B̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ự̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼B̼.̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼r̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼.̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼r̼.̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼h̼.̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼B̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼r̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼e̼v̼a̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼n̼-̼t̼u̼c̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼e̼p̼-̼v̼o̼-̼c̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼v̼o̼i̼-̼a̼n̼h̼-̼h̼o̼-̼v̼o̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼t̼a̼c̼-̼h̼o̼p̼-̼c̼u̼o̼c̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼s̼a̼i̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼g̼a̼y̼-̼n̼e̼n̼-̼b̼i̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼c̼7̼3̼a̼4̼8̼8̼1̼0̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!