Trang chủ | Giải trí | C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

 

̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼m̼a̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼B̼l̼a̼c̼k̼m̼a̼n̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼e̼r̼t̼f̼o̼r̼d̼s̼h̼i̼r̼e̼ ̼(̼A̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼.̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

 

̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

 

̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼q̼u̼a̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼v̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼n̼ú̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼”̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

 

̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

“̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼”̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼”̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼

 

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

̼S̼o̼p̼h̼i̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼”̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼y̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼C̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼E̼I̼O̼)̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼l̼f̼r̼e̼d̼ ̼K̼i̼n̼s̼e̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼I̼n̼d̼i̼n̼a̼n̼a̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼)̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼.̼ ̼Y̼o̼g̼a̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼e̼r̼b̼e̼n̼i̼c̼k̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼I̼n̼d̼i̼n̼a̼n̼a̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

 

̼“̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼e̼r̼b̼e̼n̼i̼c̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼G̼Y̼M̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼”̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!