Trang chủ | Tin tức | C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼

C̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

C̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ó̼̼ ̼g̼ì̼̼ ̼t̼o̼ ̼t̼á̼̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼s̼ủ̼̼a̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼h̼à̼̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼v̼ì̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼s̼ắ̼̼t̼ ̼l̼o̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼̼c̼h̼ ̼d̼à̼̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼̼ ̼d̼ễ̼̼ ̼d̼à̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼h̼à̼̼o̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ắ̼̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼.̼ ̼

 

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼̼ ̼d̼i̼̣̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼d̼ẫ̼̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼̼u̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼v̼à̼̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼s̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ó̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼é̼̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼d̼é̼̼p̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼á̼̼n̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼!̼!̼!̼

C̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼ử̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼.̼ ̼T̼h̼â̼̣̼m̼ ̼c̼h̼í̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼̼a̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼ũ̼̼ ̼p̼h̼u̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼

̼M̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼l̼à̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼l̼ỗ̼̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼ã̼̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ố̼̼ ̼c̼h̼ấ̼̼p̼,̼ ̼s̼o̼ ̼đ̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼,̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼v̼â̼̣̼y̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼t̼h̼ế̼̼ ̼n̼à̼̼o̼?̼?̼?̼

 

Đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼g̼ồ̼̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼m̼à̼̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼̣̼p̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼l̼à̼̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼h̼ỗ̼̼n̼ ̼l̼á̼̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼m̼ ̼n̼h̼ã̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼d̼u̼̣̼c̼.̼ ̼V̼ừ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼ử̼̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼k̼é̼̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼̼n̼,̼ ̼v̼a̼̣̼c̼h̼…̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼.̼ ̼V̼à̼̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼̼n̼g̼:̼”̼ ̼M̼à̼̼y̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼g̼ì̼̼”̼ ̼̼̀ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼

M̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼l̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼h̼o̼̣̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼̼ ̼t̼h̼ử̼̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼c̼h̼ử̼̼i̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼g̼ì̼̼.̼?̼?̼

T̼â̼̣̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼s̼o̼ ̼đ̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼m̼à̼̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼l̼é̼̼p̼ ̼v̼ế̼̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼?̼?̼

 

M̼ì̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼h̼o̼̣̼ ̼s̼ơ̼̣̼ ̼m̼à̼̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼ầ̼̼m̼.̼.̼ ̼H̼o̼̣̼ ̼đ̼á̼̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼̼…̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼h̼o̼̣̼.̼”̼

R̼ủ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼

V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

 

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼-̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼n̼.̼

Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

 

̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼m̼â̼y̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼ả̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼!̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼!̼

̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼ò̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ó̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼!̼

 

̼L̼a̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼í̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼!̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼!̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼!̼

K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼à̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ớ̼n̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ư̼a̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ờ̼ ̼á̼m̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ỗ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼ỉ̼ ̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!