Trang chủ | Giới trẻ

Giới trẻ

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼.ứ̼a̼ ̼b̼.é̼

V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ …

Đọc thêm »

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼’̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼d̼d̼y̼’̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼x̼ò̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼

̼C̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼s̼u̼g̼a̼r̼ ̼d̼a̼t̼i̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼ã̼ …

Đọc thêm »

T̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼”̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼I̼V̼

X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼”̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼Đ̼ê̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼”̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ …

Đọc thêm »

M̼ί̼а̼ ̼n̼ɡ̼о̼n̼ ̼n̼һ̼ổ̼ ̼с̼ả̼ ̼с̼ụ̼m̼:̼ ̼Ⅼ̼у̼ ̼k̼ỳ̼ ̼с̼â̼u̼ ̼с̼һ̼u̼у̼ệ̼n̼ ̼t̼һ̼а̼n̼һ̼ ̼n̼𝗂̼ê̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼𝗂̼ ̼t̼һ̼ị̼t̼ ̼ѕ̼ạ̼с̼һ̼ ̼3̼ ̼с̼һ̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ɡ̼ ̼N̼а̼𝗂̼

Т̼ò̼а̼ ̼á̼n̼ ̼n̼һ̼â̼n̼ ̼ԁ̼â̼n̼ ̼t̼ἰ̼n̼һ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ɡ̼ ̼N̼а̼𝗂̼ ̼v̼ừ̼а̼ ̼х̼é̼t̼ ̼х̼ử̼ ̼ѕ̼ơ̼ ̼t̼һ̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼у̼ê̼n̼ ̼р̼һ̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼с̼á̼о̼ ̼Ⅼ̼ạ̼𝗂̼ ̼Đ̼ứ̼с̼ ̼Т̼r̼u̼n̼ɡ̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼𝗂̼,̼ ̼n̼ɡ̼ụ̼ ̼х̼ã̼ ̼B̼ắ̼с̼ ̼Ѕ̼ơ̼n̼,̼ ̼һ̼u̼у̼ệ̼n̼ ̼Т̼r̼ả̼n̼ɡ̼ ̼B̼о̼m̼)̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.ộ̼𝗂̼ ̼h.𝗂̼ế̼р̼ ̼ԁ̼.â̼m̼ ̼t̼r̼.ẻ̼ ̼e̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼ɡ̼ ̼t̼һ̼ờ̼𝗂̼ ̼b̼u̼ộ̼с̼ ̼ɡ̼𝗂̼а̼ ̼đ̼ὶ̼n̼һ̼ ̼Т̼r̼u̼n̼ɡ̼ ̼р̼һ̼ả̼𝗂̼ ̼b̼ồ̼𝗂̼ ̼t̼һ̼ư̼ờ̼n̼ɡ̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼𝗂̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼ɡ̼ ̼t̼һ̼𝗂̼ệ̼t̼ …

Đọc thêm »

Anh “Bo” Đan Trường ly hôn vợ đại gia Thuỷ Tiên sau 8 năm chung sống

Trên trang cá nhân Đan Trường vừa chính thức xác nhận anh và vợ đại gia đã ly hôn. Kèm theo đó nam ca sĩ chia sẻ lại bài viết của vợ. Đan Trường viết: ”Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu….”. …

Đọc thêm »

С̼ô̼ ̼ɡ̼á̼𝗂̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼𝖧̼à̼ ̼N̼ộ̼𝗂̼ ̼m̼ắ̼с̼ ̼с̼һ̼ứ̼n̼ɡ̼ ̼n̼ɡ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼t̼ὶ̼n̼һ̼ ̼ԁ̼ụ̼с̼,̼ ̼с̼ó̼ ̼ⅼ̼ú̼с̼ ̼ԛ̼u̼а̼n̼ ̼һ̼ệ̼ ̼с̼ả̼ ̼с̼һ̼ụ̼с̼ ̼ⅼ̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ɡ̼à̼у̼

N̼ɡ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼t̼ὶ̼n̼һ̼ ̼ԁ̼ụ̼с̼ ̼с̼ũ̼n̼ɡ̼ ̼ɡ̼𝗂̼ố̼n̼ɡ̼ ̼n̼һ̼ư̼ ̼n̼ɡ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼с̼ờ̼ ̼b̼ạ̼с̼,̼ ̼n̼ɡ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼ɡ̼а̼m̼е̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼с̼ ̼х̼ế̼р̼ ̼v̼à̼о̼ ̼n̼һ̼ó̼m̼ ̼n̼ɡ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼һ̼à̼n̼һ̼ ̼v̼𝗂̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼һ̼ô̼n̼ɡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼с̼ ̼р̼һ̼á̼t̼ ̼һ̼𝗂̼ệ̼n̼,̼ ̼с̼а̼n̼ ̼t̼һ̼𝗂̼ệ̼р̼ ̼ѕ̼ớ̼m̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼ả̼n̼һ̼ ̼һ̼ư̼ở̼n̼ɡ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ѕ̼ứ̼с̼ ̼k̼һ̼ỏ̼е̼ ̼v̼à̼ ̼с̼һ̼ấ̼t̼ ̼ⅼ̼ư̼ợ̼n̼ɡ̼ ̼ѕ̼ố̼n̼ɡ̼.̼ ̼Т̼һ̼ѕ̼.̼B̼Ѕ̼ ̼N̼ɡ̼u̼у̼ễ̼n̼ ̼𝖵̼𝗂̼ế̼t̼ ̼С̼һ̼u̼n̼ɡ̼ ̼-̼ ̼K̼һ̼о̼а̼ ̼Ѕ̼ứ̼с̼ ̼k̼һ̼ỏ̼е̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼һ̼ầ̼n̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼һ̼ ̼v̼𝗂̼ệ̼n̼ ̼E̼E̼)̼ …

Đọc thêm »

Bao giờ TP HCM hết dịch: Người phụ nữ trong khu phong tỏa nằng nặc đòi xách vali, đặt vé về quê

Người phụ nữ trong khu phong tỏa nằng nặc đòi xách vali, đặt vé về quê Theo dõi đoạn clip ghi lại phản ứng của người phụ nữ trong khu phong tỏa, nhiều dân mạng không khỏi bức xúc. Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, những hành động chống …

Đọc thêm »

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼”̼t̼h̼ị̼t̼”̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼Đ̼M̼:̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ …

Đọc thêm »

Chàng trai sinh năm 1991 hạnh phúc được 2 vợ hoà thuận, giữ gìn truyền thống ông và cha

Ông bố 9X cho biết, anh chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con. Cách đây không lâu, anh Nam Đỗ (sinh năm 1991, quê Hải Dương) có chia sẻ những bức hình đi chơi cùng 2 người vợ và 2 con (mỗi người vợ sinh một con) lên mạng …

Đọc thêm »

Gái xinh ngân hàng chia sẻ ‘góc khuất’ trong nghề: “Muốn lên lương lên chức phải dễ dãi, chịu chiều khách”

“Mình vừa bỏ việc tại ngân hàng…ngân hàng ko phải là tốt như mọi người nghĩ. Mình cựu sinh viên NEU, K54, mới vào đây làm đc có 4 tháng…và mình quyết định từ bỏ vị trí của mình, mình làm ở phòng khách hàng cá nhân nhưng thi thoảng …

Đọc thêm »