Trang chủ | Pháp luật

Pháp luật

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ …

Đọc thêm »

K̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼.ô̼n̼ ̼x̼.á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼C̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼”̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼”̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼ D̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ …

Đọc thêm »

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼7̼:̼ ̼T̼ử̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼C̼h̼í̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ …

Đọc thêm »

“̼С̼о̼n̼ ̼“̼ԛ̼u̼.̼а̼n̼ ̼һ̼.̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼𝗂̼ ̼n̼һ̼𝗂̼ề̼u̼ ̼n̼ɡ̼ư̼ờ̼𝗂̼ ̼r̼ồ̼𝗂̼,̼ ̼ɡ̼𝗂̼ờ̼ ̼“̼ɡ̼𝗂̼ú̼р̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼с̼ũ̼n̼ɡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼с̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼ɡ̼á̼𝗂̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼𝗂̼ ̼t̼ự̼ ̼ⅼ̼.̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼һ̼𝗂̼ ̼с̼һ̼а̼ ̼ԁ̼ư̼ợ̼n̼ɡ̼ ̼r̼ủ̼ ̼ⅼ̼à̼m̼ ̼с̼һ̼u̼у̼ệ̼n̼ ̼n̼ɡ̼ư̼ờ̼𝗂̼ ̼ⅼ̼ớ̼n̼

B̼ắ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼.a̼o̼ ̼c̼.ấ̼u̼ ̼t̼r̼.ẻ̼ ̼e̼.m̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ …

Đọc thêm »

Bị chỉ trích khi lên mặt ‘dạy đời’ hai mẹ con khi phát bánh từ thiện, cô gái trẻ đáp trả đầy thách thức: ‘Đang đi kiếm người dạy tiếp nữa nè’

Mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ phát quà từ thiện cho 2 mẹ con nhưng lại có những lời lẽ khó nghe, lên mặt yêu cầu ‘dạy lại con gái’ khiến CĐM phẫn nộ. Ngay lập tức, nhiều người đã để lại hàng loạt bình …

Đọc thêm »

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼:̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼

L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼X̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼l̼ạ̼”̼ ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼ ̼”̼t̼r̼.̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼.̼â̼n̼”̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼.̼ạ̼y̼ ̼c̼.̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼)̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼K̼D̼C̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Q̼.̼7̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ …

Đọc thêm »

Vụ binh nhì Trần Đức Đô t.ử v.ong: Người thân, nhân chứng và đồng đội nói gì?

Theo báo cáo của Quân khu 1 về sự việc quân nhân Trần Đức Đô (SN 2002, học viên Trường Quân sự Quân khu 1) t.ử v.ong ngày 28/6/2021, quá trình điều tra nguyên nhân, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của bố mẹ, người thân, đồng đội …

Đọc thêm »