Trang chủ | Sức khoẻ

Sức khoẻ

Đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

T̼ố̼i̼ ̼4̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ …

Đọc thêm »

N̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼‘̼a̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼’̼

B̼é̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼M̼y̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼v̼ơ̼:̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ …

Đọc thêm »
error: Content is protected !!