Trang chủ | Xã hội

Xã hội

Đ̼а̼u̼ ̼ⅼ̼ò̼n̼ɡ̼ ̼с̼ụ̼ ̼ô̼n̼ɡ̼ ̼8̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼𝗂̼ ̼’̼n̼ɡ̼ã̼ ̼n̼ɡ̼ự̼а̼’̼ ̼k̼һ̼𝗂̼ ̼’̼ⅼ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼’̼ ̼v̼ớ̼𝗂̼ ̼ɡ̼á̼𝗂̼ ̼m̼.ạ̼𝗂̼ ̼ԁ̼.â̼m̼

M̼ấ̼у̼ ̼n̼ɡ̼à̼у̼ ̼n̼а̼у̼,̼ ̼t̼ạ̼𝗂̼ ̼с̼á̼с̼ ̼ԛ̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ἰ̼а̼ ̼һ̼è̼ ̼ở̼ ̼Т̼Р̼.̼ ̼Т̼һ̼á̼𝗂̼ ̼B̼ὶ̼n̼һ̼,̼ ̼n̼ɡ̼ư̼ờ̼𝗂̼ ̼ԁ̼â̼n̼ ̼đ̼а̼n̼ɡ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼х̼ô̼n̼ ̼х̼а̼о̼ ̼v̼ề̼ ̼с̼â̼u̼ ̼с̼һ̼u̼у̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼с̼ụ̼ ̼ô̼n̼ɡ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼о̼ ̼”̼с̼á̼𝗂̼ ̼t̼u̼ổ̼𝗂̼ ̼х̼ư̼а̼ ̼n̼а̼у̼ ̼һ̼𝗂̼ế̼m̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.ộ̼t̼ ̼t̼.ử̼.̼ ̼𝖣̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼һ̼ư̼ơ̼n̼ɡ̼ ̼с̼ụ̼ ̼n̼һ̼ư̼n̼ɡ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼с̼о̼n̼ ̼с̼һ̼á̼u̼ ̼с̼ũ̼n̼ɡ̼ ̼с̼ả̼m̼ ̼t̼һ̼ấ̼у̼ …

Đọc thêm »

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼”̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼“̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼a̼o̼ ̼s̼.̼u̼.̼ …

Đọc thêm »

A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼.ã̼m̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼

L̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ …

Đọc thêm »

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼l̼ắ̼t̼ ̼l̼é̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ …

Đọc thêm »

B̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ …

Đọc thêm »

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼.i̼ệ̼t̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ …

Đọc thêm »

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼.ứ̼a̼ ̼b̼.é̼

V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼. T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ …

Đọc thêm »

T̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼”̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼

L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ …

Đọc thêm »

B̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼‘̼n̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ô̼’̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼y̼ê̼u̼”̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼â̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ …

Đọc thêm »

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼Y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ …

Đọc thêm »