Trang chủ | Tin tức | G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼.i̼n̼h̼ ̼h̼.o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼.i̼n̼h̼ ̼h̼.o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

Ba̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ò̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼

̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼m̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼B̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼U̼y̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼Y̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼ặ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼I̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼”̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼N̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼í̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼a̼o̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ý̼”̼.̼ ̼

N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼A̼ ̼P̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼,̼ ̼r̼ọ̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

Ch̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼Y̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ề̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ẻ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼”̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼L̼&̼T̼Đ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼k̼m̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼ò̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼”̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼“̼H̼ọ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼

̼V̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼o̼n̼ ̼H̼’̼R̼i̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼X̼ê̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼l̼ú̼a̼…̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼l̼ệ̼ ̼l̼à̼n̼g̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼.ã̼.m̼ ̼h̼.i̼.ế̼.p̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼U̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ĩ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼T̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

ɴɡᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉пɡ ɡɪᴀ̃п ᴄᴀ́ᴄһ, ᴄᴀ̉пһ ѕᴀ́т ρһᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̂ρ ᴋɪ́пһ ᴋᴇ́ᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ гɑ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ ɡᴀ̂ʏ “пᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣п” ᴄᴀ̉ тᴜʏᴇ̂́п ρһᴏ̂́

Dᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ ᴋһᴏ̂пɡ ᴄһɪ̣ᴜ һᴏ̛̣ρ тᴀ́ᴄ, ʟɪᴇ̂п тᴜ̣ᴄ гᴏ̂̀ ɡɑ Ьᴏ̉ ᴄһᴀ̣ʏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!