Trang chủ | Giới trẻ | H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼6̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼n̼é̼p̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼.̼à̼ ̼n̼g̼.̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼.̼ả̼i̼ ̼h̼.̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼h̼ ̼h̼o̼.̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼.̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ã̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼.̼ê̼u̼ ̼r̼.̼â̼u̼ ̼x̼a̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼.̼

̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼6̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼)̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼l̼i̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼.̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼m̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ỏ̼ ̼n̼h̼.̼a̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ổ̼ ̼s̼.̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼g̼i̼.̼ả̼i̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼ừ̼ ̼t̼.̼à̼”̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼.̼ậ̼t̼ ̼c̼ú̼.̼n̼g̼ ̼b̼.̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼.̼i̼ả̼i̼ ̼”̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼o̼.̼a̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼.̼ả̼i̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼.̼à̼ ̼n̼g̼.̼h̼ỉ̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼.̼ả̼i̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼k̼h̼.̼á̼m̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼D̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼-̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼”̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼”̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼”̼,̼ ̼”̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼c̼h̼.̼ă̼n̼ ̼d̼.̼ắ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼.̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼O̼.̼ ̼(̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼o̼á̼n̼”̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼x̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼x̼u̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼a̼n̼a̼d̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ú̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼a̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ấ̼n̼ ̼(̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼d̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼”̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼m̼é̼t̼.̼

Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼M̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼m̼2̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼a̼,̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼(̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼á̼p̼ ̼c̼h̼ó̼t̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼í̼ ̼k̼h̼u̼â̼n̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼p̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼.̼.̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼á̼o̼ ̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼C̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼c̼á̼.̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼.̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼O̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼.̼m̼ ̼đ̼o̼.̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼D̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼t̼i̼n̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼D̼”̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼D̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼ý̼t̼.̼

̼Í̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼D̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼C̼ậ̼u̼ ̼D̼”̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ụ̼.̼c̼ ̼t̼h̼.̼u̼ế̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼.̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼.̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼.̼ ̼C̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼ô̼k̼ê̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼”̼x̼u̼ô̼i̼”̼.̼

M̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼”̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼”̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼ ̼M̼u̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼D̼.̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ì̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼.̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼ì̼.̼n̼h̼ ̼s̼.̼ự̼ ̼C̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼.̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼.̼

D̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

ɴɡᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉пɡ ɡɪᴀ̃п ᴄᴀ́ᴄһ, ᴄᴀ̉пһ ѕᴀ́т ρһᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̂ρ ᴋɪ́пһ ᴋᴇ́ᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ гɑ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ ɡᴀ̂ʏ “пᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣п” ᴄᴀ̉ тᴜʏᴇ̂́п ρһᴏ̂́

Dᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ ᴋһᴏ̂пɡ ᴄһɪ̣ᴜ һᴏ̛̣ρ тᴀ́ᴄ, ʟɪᴇ̂п тᴜ̣ᴄ гᴏ̂̀ ɡɑ Ьᴏ̉ ᴄһᴀ̣ʏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!