Trang chủ | Tin tức | H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼n̼h̼.̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼.̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼”̼n̼h̼.̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼ ̼d̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼o̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ẻ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ 

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼m̼ủ̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼.̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼.̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ù̼ ̼k̼h̼ú̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼A̼ ̼P̼o̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

H̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼d̼â̼.̼m̼ ̼x̼á̼.̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼6̼,̼ ̼L̼ò̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼x̼a̼h̼o̼i̼.̼v̼n̼/̼5̼6̼0̼-̼1̼0̼1̼9̼-̼5̼-̼t̼o̼i̼-̼a̼c̼-̼k̼i̼n̼h̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼g̼a̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼n̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼x̼a̼c̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼g̼i̼u̼a̼-̼n̼g̼h̼i̼a̼-̼d̼i̼a̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼v̼a̼n̼g̼-̼1̼3̼7̼8̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *