Trang chủ | Tin tức | K̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼

K̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼v̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼h̼.o̼ạ̼n̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ỳ̼ ̼l̼ợ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼.̼.̼.̼!̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼e̼ ̼b̼é̼t̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ạ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼à̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼h̼.o̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼o̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ỡ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼“̼s̼a̼y̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼,̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼7̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼đ̼.ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼.á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼,̼ ̼b̼.ệ̼n̼h̼ ̼h̼.o̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼á̼c̼ ̼d̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼…̼ ̼(̼!̼?̼)̼”̼.̼

̼“̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ế̼t̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼A̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼…̼!̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼ ̼(̼c̼h̼ế̼t̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ả̼!̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼.ú̼ ̼t̼.í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼u̼y̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼2̼4̼/̼7̼)̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼.̼.̼.̼!̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼.̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼e̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼X̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼.̼.̼!̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼.a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼X̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼V̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼P̼h̼.̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼i̼ê̼m̼ ̼x̼ỉ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼l̼ọ̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼”̼v̼.ù̼n̼g̼ ̼k̼.í̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼.̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼g̼i̼a̼y̼-̼p̼h̼u̼t̼-̼t̼h̼i̼e̼u̼-̼n̼u̼-̼b̼i̼-̼a̼n̼h̼-̼r̼e̼-̼h̼i̼e̼p̼-̼d̼a̼m̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼l̼o̼a̼n̼-̼c̼a̼u̼-̼c̼u̼u̼-̼2̼0̼1̼4̼0̼7̼3̼0̼1̼3̼3̼8̼3̼4̼9̼8̼2̼.̼h̼t̼m̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!