Trang chủ | Giới trẻ | L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼.ạ̼m̼ ̼d̼.ụ̼n̼g̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼.̼

L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼1̼6̼3̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼a̼m̼ ̼K̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼ô̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼.ạ̼m̼ ̼d̼.ụ̼n̼g̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼”̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼”̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

L̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼”̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼”̼,̼ ̼”̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼”̼Ô̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼m̼ẹ̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼a̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼“̼d̼ị̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼?̼

̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼A̼n̼t̼o̼n̼ ̼M̼a̼k̼a̼r̼e̼n̼k̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼”̼.̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼đ̼.ậ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼ô̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼H̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼”̼.̼ ̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼S̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼o̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼Ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼g̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼s̼ú̼p̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼á̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼g̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ớ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ù̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼

̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼”̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼.̼ ̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!