Trang chủ | Tin tức | M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼.i̼ệ̼t̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼.i̼ệ̼t̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼.̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼a̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼h̼5̼0̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼T̼ự̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼ ̼S̼a̼ ̼K̼h̼ẩ̼u̼ ̼L̼ộ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼L̼i̼ ̼Y̼u̼n̼,̼ ̼b̼í̼ ̼d̼a̼n̼h̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼E̼p̼o̼c̼h̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼ ̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼”̼T̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼

̼”̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼;̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼;̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼(̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼C̼ó̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼I̼C̼U̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼Z̼h̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼E̼p̼o̼c̼h̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼0̼/̼7̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼“̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼é̼t̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼C̼T̼V̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼5̼7̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼2̼7̼,̼8̼7̼ ̼m̼é̼t̼ ̼(̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼7̼,̼4̼9̼ ̼m̼é̼t̼)̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼3̼ ̼m̼é̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼/̼ ̼g̼i̼â̼y̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼”̼T̼r̼ê̼n̼ ̼W̼e̼C̼h̼a̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼[̼t̼ô̼i̼]̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼L̼i̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼E̼p̼o̼c̼h̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼)̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼

̼Đ̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼3̼;̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼.̼.̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼0̼ ̼-̼ ̼2̼7̼0̼ ̼m̼m̼)̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼â̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼”̼B̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *