Trang chủ | Giới trẻ | N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼.ứ̼a̼ ̼b̼.é̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼.ứ̼a̼ ̼b̼.é̼

V̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼Kh̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼. X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼

̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ỏ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼D̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼.

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼(̼4̼1 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ẻ̼o̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

C̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ù̼a̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼h̼ơ̼ ̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼i̼ê̼n̼.

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

D̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ỗ̼i̼ ̼d̼â̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼ ̼s̼ú̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ị̼p̼

̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ư̼a̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ố̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼c̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ C̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ơ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.

L̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼

T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼,̼ ̼d̼è̼ ̼b̼ỉ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼1̼3̼,̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼K̼1̼,̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼”̼g̼i̼à̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼4̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ệ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼. C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼v̼ấ̼y̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼ấ̼y̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼ấ̼y̼”̼

V̼ì̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *