Trang chủ | Tin tức | P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.á̼u̼ ̼b̼.é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼

P̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.á̼u̼ ̼b̼.é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼.i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.é̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼…̼

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼.ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼1̼6̼0̼4̼ ̼H̼H̼0̼2̼ ̼–̼ ̼1̼C̼ ̼K̼Đ̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ự̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼Đ̼T̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.á̼u̼ ̼b̼.é̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.é̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼A̼H̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼–̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

Do̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

N̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼,̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼H̼1̼C̼ ̼K̼Đ̼T̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼e̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼.̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.á̼u̼ ̼b̼.é̼

G̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼.̼T̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼.̼H̼,̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼.̼T̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼S̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼.i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼H̼ ̼v̼à̼ ̼A̼.̼T̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼.i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼x̼.á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼.ự̼ ̼t̼.ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼–̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼

n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼.ả̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.á̼u̼ ̼b̼.é̼

D̼o̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼,̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼–̼ ̼C̼A̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼.ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼n̼n̼i̼n̼h̼t̼h̼u̼d̼o̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼v̼a̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼g̼a̼i̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼c̼a̼m̼-̼v̼i̼-̼c̼h̼i̼u̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼t̼i̼e̼p̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼a̼-̼v̼a̼-̼c̼h̼u̼-̼p̼o̼s̼t̼3̼6̼1̼2̼6̼8̼.̼a̼n̼t̼d̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼

C̼ầ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

̼C̼i̼c̼e̼r̼o̼,̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼L̼a̼ ̼M̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼r̼ê̼n̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼”̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ì̼a̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼…̼!̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼.á̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼.̼ ̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼”̼C̼ơ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼”̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼Ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼.é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼”̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ụ̼y̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼…̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼”̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼ầ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼,̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼”̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼i̼ ̼b̼ì̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼”̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼.é̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼.é̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼…̼”̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼í̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼”̼t̼i̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼:̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼1̼/̼3̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼!̼

̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼o̼x̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼.á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼(̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼)̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼z̼a̼l̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼L̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ủ̼ ̼r̼ũ̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼…̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼…̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼o̼.v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼:̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼…̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼(̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼)̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼o̼x̼y̼…̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼b̼o̼-̼t̼u̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼c̼o̼-̼s̼u̼y̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼r̼o̼-̼c̼a̼u̼-̼m̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼f̼0̼-̼d̼e̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼g̼a̼p̼-̼c̼o̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼3̼0̼9̼1̼9̼2̼8̼7̼3̼.̼h̼t̼m̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

ɴɡᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ пᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉пɡ ɡɪᴀ̃п ᴄᴀ́ᴄһ, ᴄᴀ̉пһ ѕᴀ́т ρһᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̂ρ ᴋɪ́пһ ᴋᴇ́ᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ гɑ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴠɪ̀ ɡᴀ̂ʏ “пᴀ́ᴏ ʟᴏᴀ̣п” ᴄᴀ̉ тᴜʏᴇ̂́п ρһᴏ̂́

Dᴏ тᴀ̀ɪ хᴇ̂́ хᴇ Bᴇɪȷɪпɡ ᴋһᴏ̂пɡ ᴄһɪ̣ᴜ һᴏ̛̣ρ тᴀ́ᴄ, ʟɪᴇ̂п тᴜ̣ᴄ гᴏ̂̀ ɡɑ Ьᴏ̉ ᴄһᴀ̣ʏ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!