Trang chủ | Tin tức | S̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼”̼q̼u̼ý̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼.ử̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ố̼”

S̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼”̼q̼u̼ý̼”̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼.ử̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ố̼”

L̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ô̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ổ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼à̼o̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼t̼ầ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼c̼ò̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼…̼ ̼b̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼m̼à̼o̼!̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼n̼o̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼1̼9̼6̼6̼)̼ ̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼3̼.̼ ̼S̼ẵ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼t̼á̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼x̼o̼à̼i̼. ̼

“̼M̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼m̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼a̼o̼”̼ ̼-̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ả̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼”̼.̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?

̼N̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼…̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼2̼9̼,̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼.

 

Ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼E̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼” ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼”̼.

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼ẩ̼n̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ứ̼a̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẽ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼r̼ỉ̼:̼ ̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ê̼ ̼ẩ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

T̼h̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼í̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼7̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼m̼ ̼c̼õ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼O̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ấ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼.̼ ̼

“̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼e̼u̼-̼d̼i̼e̼m̼/̼m̼e̼-̼g̼i̼a̼-̼b̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼p̼-̼t̼u̼-̼n̼h̼a̼t̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼v̼i̼-̼d̼e̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼3̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼i̼m̼-̼c̼h̼a̼o̼-̼m̼a̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼4̼7̼1̼3̼2̼.̼g̼d̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!