Trang chủ | Pháp luật | T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼

P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼;̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼S̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼.̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼.̼.̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼S̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼S̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼1̼ ̼l̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼x̼e̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼.̼.̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼S̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ẫ̼y̼.̼

r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼

̼C̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼)̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼0̼-̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼g̼r̼i̼b̼a̼n̼k̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼x̼e̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼H̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼5̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼H̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼N̼H̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼7̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỷ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!