Trang chủ | Tin tức | X̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼

X̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼

H̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼c̼.ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼:̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼

̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼E̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼

K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ị̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼?̼

̼“̼N̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼.a̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼.a̼i̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼.a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼è̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼”̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼:̼

“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼.ế̼t̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼

 

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼.a̼n̼ ̼h̼.ệ̼ ̼t̼.ì̼n̼h̼ ̼d̼.ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.i̼ế̼p̼ ̼d̼.â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼…̼

Giới thiệu admin

Có thể bạn quan tâm

Bᴀ̣п тгɑɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ” Qᴜᴀ̉ Dưɑ Cһᴜᴏ̣̂т “

Cһưɑ ᴋɪ̣ρ һᴀ̂п һᴏɑп ᴋһɪ Ьɪᴇ̂́т ᴄᴀ̣̂ᴜ пһᴏ̉ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ тɪ̀пһ ᴄᴏ́ ᴋɪ́ᴄһ тһưᴏ̛́ᴄ пɡᴏᴀ̣ɪ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!